from 18:00 
performance • dance • music • food

In the spaces of Cassonade, the solidarity restaurant next to Decoratelier, Khadija curated a group of « imposters » artists that will present their work during two evenings.

THE IMPOSTER'S PARTY

Link to

Khadija El Kharraz Alami‘s
instagram

(EN) Welcome to the first and hopefully not the last Imposter’s party where we celebrate the Imposter being the other the unknown a magical rare and loving charming if lucky a needed killjoy being.

Coming from a working-class migrant family myself makes me today yesterday and tomorrow the Imposter within systems. Systems I define as communities society and how it’s constructed individuals loved ones we you me us.

I invite you to embrace the Imposter within yourselves.

Imagine everywhere you go everyone you meet you are seen as the Imposter. 

Imagine it to be the norm everyone and everything is the Imposter. We know nothing about the unknown the people and spaces we meet the performances we experience the food we eat for the first time or vibrations that move through our senses. 

Imposters for me have an energy that provokes curiosity truth and attracts those interested in not knowing those not fearing the unknown those curious beings you who yourself is forever curious about who you were are or could yet still become.

I choose to collaborate with a specific group of artists, because I’m attracted to their Imposter being and how they move breathe sound love eat desire killjoy to transcend their magical senses. Giving expression to their emotions imagination desires or research sharing and therefore creating a beloved Imposter tomorrow in the present moment. 

Divine transparent honest clever individuals with great abilities. Changing perspectives moving against oppressing societies just because of how they see things where they’re born and raised feel things how they are educated hear things how they are loved and how they’re hurt share things.

We commemorate those Imposters that didn’t survive endangered those silenced or even worse murdered. We celebrate by welcoming to commemorate the unknown with love passion lust freedom and as an act of solidarity with many Imposters who paved the way for us with their fight for our right(s) to(day) party. 

To show ourselves and how we Imagine our beloved Imposter Society…

Khadija El Kharraz Alami.

(NL) Welkom op de eerste en hopelijk niet de laatste Imposter’s Party waar we vieren dat de Imposter de ander is, de onbekende, een magisch, zeldzaam, liefhebbend, charmant, als je geluk hebt, een noodzakelijke killjoy wezen.Omdat ik zelf uit een migrantengezin uit de arbeidersklasse kom, ben ik vandaag, gisteren en morgen de Imposter binnen systemen. Systemen die ik definieer als gemeenschappen, de maatschappij en hoe die in elkaar zit, individuen, geliefden, wij, jij, ik, wij.

Ik nodig jullie uit om de Imposter in jezelf te omarmen.

Stel je voor dat overal waar je komt en iedereen die je ontmoet, je ziet als de Imposter

Stel je voor dat het de norm is dat iedereen en alles de Imposter is. We weten niets over het onbekende, de mensen en ruimtes die we ontmoeten, de voorstellingen die we meemaken, het voedsel dat we voor het eerst eten of de trillingen die door onze zintuigen gaan. 

Imposters hebben voor mij een energie die nieuwsgierigheid en waarheid uitlokt en die mensen aantrekt die geïnteresseerd zijn in het niet-weten, die niet bang zijn voor het onbekende, die nieuwsgierige wezens, jij die zelf altijd nieuwsgierig bent naar wie je was of nog zou kunnen worden.

Ik kies ervoor om met een specifieke groep kunstenaars samen te werken, omdat ik me aangetrokken voel tot hun imposter-zijn en hoe ze bewegen ademen geluid liefde eten verlangen killjoy om hun magische zintuigen te overstijgen. Ze geven uitdrukking aan hun emoties, hun verbeeldingskracht, hun verlangens of hun onderzoek, delen die en creëren zo een geliefde Imposter morgen in het huidige moment.

Goddelijke transparante eerlijke slimme individuen met grote vermogens. Veranderende perspectieven die zich verzetten tegen onderdrukkende samenlevingen alleen vanwege hoe ze dingen zien waar ze geboren en getogen zijn voelen dingen hoe ze zijn opgeleid horen dingen hoe ze geliefd zijn en hoe ze gekwetst zijn delen dingen.

We herdenken de Imposters die het niet overleefden, die in gevaar werden gebracht, die tot zwijgen werden gebracht of, erger nog, werden vermoord. We vieren feest door het onbekende te herdenken met liefde passie lust vrijheid en als een daad van solidariteit met de vele Imposters die de weg voor ons hebben geplaveid met hun strijd voor ons recht om te (dag)feesten.

Om onszelf te laten zien en hoe wij ons onze geliefde Imposter Society voorstellen…

Khadija El Kharraz Alami.

with Michelle Samba

Michelle Samba is an entanglement
of rhythm, nsiki & yokai aesthetics,
art-truth, contemporary energy, and plays with concepts of body and mind. Working mostly with the language of drums, and about mother, her work usually incorporates poetry and performance art.

Hit Me Baby One More Time #4

with Christian Yav

Movements Of Soul (MOS)

with Samah Hijawi

(EN) In Kitchen.Table, Palestinian-Jordanian artist Samah Hijawi explores various culinary

histories and cultures. Through a tasteful dinner performance, she and the viewer delve into

various food cultures, including the spiritual and mythological connection with food, and

relate them to contemporary food cultures in cities. In this way, she obtains a layered fabric

of memories and shared knowledge around food.

With Kitchen.Table, Samah has been delving into all kinds of cultures, histories and practices

related to the making of food since 2020, as a way of understanding how these influence

food politics on the table today. This project is based on historical research, ancient recipes

and trade routes for food across land and sea, the origins of ingredients and their distribution

in order to better understand the food on our plates.

Underlying themes of migration and movement, distances between places of origin and

inhabitants of cities, as well as the female body as an archive of food memories and the

unknown labour involved in cooking have guided the artistic foundation of Kitchen.Table.

Concept and performance Samah Hijawi

Production Kunstenwerkplaats

Co-production Beursschouwburg, VIERNULVIER, Kaaitheater, A.M. Qattan Foundation

Supported by Kunst en Zwalm, Paris Institute for Advanced Study, KAAP

Funded by De Vlaamse Gemeenschap and De Vlaamse Gemeenschapscommissie

(NL) In Kitchen.Table verkent de Palestijns-Jordaanse kunstenares Samah Hijawi diverse

culinaire geschiedenissen en culturen. Aan de hand van een smaakmakende

dinnerperformance verdiept ze zich samen met de toeschouwer in diverse eetculturen,

inclusief de spirituele en mythologische connectie met voedsel, en brengt ze die in verband

met de hedendaagse eetculturen in steden. Zo bekomt ze een gelaagd weefsel van

herinneringen en gedeelde kennis rond voedsel.

Met Kitchen.Table duikt Samah al sinds 2020 in allerlei culturen, geschiedenissen en praktijken met betrekking tot het maken van voedsel, als manier om te begrijpen hoe deze de voedselpolitiek op tafel vandaag beïnvloeden. Dit project is gebasseerd op historisch

onderzoek, op oude recepten en handselsroutes voor voedsel over land en zee, op de

oorsprong van ingrediënten en de verspreiding ervan om zo meer begrip te krijgen van het

eten op onze borden.

Onderliggende thema’s van migratie en beweging, afstanden tussen plaatsen van herkomsten inwoners van steden, maar ook het vrouwelijk lichaam als een archief van

voedselherinneringen en de onberekende arbeid die bij het koken komt kijken, hebben de

artistieke grondslag van Kitchen.Table gestuurd.

Concept en performance Samah Hijawi

Productie Kunstenwerkplaats

Co-productie Beursschouwburg, VIERNULVIER, Kaaitheater, A.M. Qattan Foundation

Steun van Kunst en Zwalm, Paris Institute for Advanced Study, KAAP

Financiële steun van De Vlaamse Gemeenschap and De Vlaamse

Gemeenschapscommissie

with No Limits Art Castle

with Jhaya Caupenne